Archív kategorie ‘Management’

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

03.09.2012

Firemní strategie – mýty a skutečnosti

Úspěšnost firmy je založena na volbě vhodné strategie a schopnosti tuto strategii implementovat. Základní otázkou pak je, která strategie je tou vhodnou. Na ní neexistuje jednoznačná a konkrétní odpověď, i když ji mnozí vrcholoví manažeři očekávají. Může se jen říci, že vhodnou strategií je taková strategie, která odpovídá stavu a silám, které na firmu působí […]

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

22.06.2012

Dynamika podnikových strategií

Teorie i praxe strategického managementu se dosti často dívá na proces formulace a implementace zvolené strategie jako na plynulou sekvenci jednotlivých kroků. Tyto kroky vycházejí, podle tohoto pohledu, z poslání podniku a vize vlastníků a/nebo vrcholových manažerů, pokračují buď formulací podnikových cílů a následně provedením analýz vnějšího a vnitřního prostředí, případně v opačném pořadí posledních dvou kroků. […]

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

16.02.2012

Paradigma managementu

Paradigmatem se podle Kuhna (1997) rozumí komplex filozofických, metodologických a sociálně psychologických koncepcí určujících v dané historické etapě vývoje volbu vědecké problematiky a způsob jejího řešení. Paradigma reprezentuje v teoretické rovině kumulativní etapu ve vývoji určité disciplíny, specifikuje způsob myšlení a vědeckou výzkumnou činnost a charakterizuje danou fázi vývoje vědy. Určité paradigma je definováno principy, které mají […]