Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Systémy včasného varování firem

Nebezpečí bývá v odborné literatuře odlišně definováno a chápáno. Podle mezinárodní specifikace OHSAS 18001:1999 je nebezpečí definováno jako zdroj nebo situace s možností způsobit škodu. Nebezpečí je fenomén, který má potenciál způsobit škodu. Hrozba představuje zdroj nebezpečí, který rovněž může způsobit škodu. Oba pojmy bývají často používány ve stejném významu. Hrozba je jakýmkoliv fenoménem, který má potenciální […]

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Firemní strategie – mýty a skutečnosti

Úspěšnost firmy je založena na volbě vhodné strategie a schopnosti tuto strategii implementovat. Základní otázkou pak je, která strategie je tou vhodnou. Na ní neexistuje jednoznačná a konkrétní odpověď, i když ji mnozí vrcholoví manažeři očekávají. Může se jen říci, že vhodnou strategií je taková strategie, která odpovídá stavu a silám, které na firmu působí […]

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Dynamika podnikových strategií

Teorie i praxe strategického managementu se dosti často dívá na proces formulace a implementace zvolené strategie jako na plynulou sekvenci jednotlivých kroků. Tyto kroky vycházejí, podle tohoto pohledu, z poslání podniku a vize vlastníků a/nebo vrcholových manažerů, pokračují buď formulací podnikových cílů a následně provedením analýz vnějšího a vnitřního prostředí, případně v opačném pořadí posledních dvou kroků. […]

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Paradigma managementu

Paradigmatem se podle Kuhna (1997) rozumí komplex filozofických, metodologických a sociálně psychologických koncepcí určujících v dané historické etapě vývoje volbu vědecké problematiky a způsob jejího řešení. Paradigma reprezentuje v teoretické rovině kumulativní etapu ve vývoji určité disciplíny, specifikuje způsob myšlení a vědeckou výzkumnou činnost a charakterizuje danou fázi vývoje vědy. Určité paradigma je definováno principy, které mají […]

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Jak nadnárodní společnosti jednají v období globální krize

V roce 2007 byla ze Spojených států amerických do světa „importována“ globální krize. Téměř současně s ní započala krize bankovní. Tím byl nastartován řetěz globálních krizí, respektive krizových vln, který pokračoval tzv. světovou recesí (2009), „řeckou“ krizí (podzim 2009), krizí v důsledku evropské neschopnosti řešit problémy (2011). Jak se tyto krize projevily u nadnárodních společností a jak je […]